Suklambaradharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam
Prasannavadanam Dhyaayeth Sarva Vighnopasaantahey

kits-net was last updated on Apr26'00